INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych (dane personalne,  adres e-mail , numer telefonu) jest Biuro Krak Tourist Krystyna Biela

z siedzibą w Krakowie, os. Urocze 11 i są one gromadzone i przetwarzane w celu:

 

 •  wykonania usług:  wyszukania i przedstawienia propozycji (ofert) imprez turystycznych, kulturalnych, organizacji szkoleń i innych imprez, zorganizowania imprezy turystycznej – w celu zawarcia i wykonania umowy;
 •  wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury, zawarcia cna rzecz osób uczestniczących w zagranicznych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia
 • kontaktując się z Biurem za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego(formularz zapytania) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Biuro podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie;
   

Informujemy, że  każdy ma prawo

 • w dowolnym momencie wycofać zgodę na przechowywanie i przetwarzanie.
 • do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do czasu złożenia rezygnacji z korzystania z usługi i nie będą udostępniane innym odbiorcom.·
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przesyłania w/w informacji.·
 • Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesyłania informacji.
 • Odbiorcami danych są podmioty współpracujące/ kontrahenci Administratora – współpraca dotyczy  realizacji konkretnych imprez turystycznych
  - towarzystwo ubezpieczeniowe AXA – listy z danymi osobowymi Uczestników (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania), niezbędne do ubezpieczenia na czas wyjazdu·
  - hotele, w których zakwaterowana jest grupa – listy Uczestników do kwaterunku (imię i nazwisko, data urodzenia, nr dowodu/ paszportu)
  - armator promowy – listy Uczestników do list promowych i biletów (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia
  - firma księgowa obsługująca Administratora (na podstawie zawartej umowy) – dane z faktur za imprezę turystyczną·
  - piloci wycieczek (zatrudnieni przez Administratora do prowadzenia danej imprezy turystycznej) – listy Uczestników (imię i nazwisko, data      urodzenia, adres zamieszkania) – niezbędne do realizacji imprezy, zapewnienia ewentualnej pomocy lekarskiej lub innej
   

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. ę ą 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

+ 48 501 050 939

 1. pl
 2. ru

Przewodnicy po Krakowie

Krak Tourist

   Biuro Podróży